Rekisteriseloste

Laadittu 21.2.2019

Henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24 §:n mukainen tietosuojaseloste, Murupumpulan/ Design by Kristiinan asiakasrekisteri

 1. Rekisterinpitäjä
  Murupumpula/ Design by Kristiina (Y-tunnus 2646794-4)
  Salojentie 13
  60510 Hyllykallio

  info[at]murupumpula.fi
  puh. 050- 3030644
 1. Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö
  Kristiina Mäkimattila
  050- 3030644 (Murupumpula/ Design by Kristiina)
  info[at]murupumpula.fi

 2. Rekisterin nimi
  Murupumpulan/ Design by Kristiinan asiakasrekisteri

 3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Rekisteriä käytetään Murupumpulan/ Design by Kristiinan asiakassuhteiden ja asiakasyhteydenottojen hoitamiseen (esim. tilauksesi toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin sekä tilauksiin liittyvän tarpeellisen kommunikaation hoitoon), asiakkuuden ylläpitämiseen (esim. tuotteiden markkinointitiedottaminen) sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, esimerkiksi tilastollisiin tarkoituksiin (myytävien tuotteiden ja varaston seuranta, lakisääteinen kirjanpito, jne.).

  Asiakastietoja käsitellään asiakkaan ja Murupumpulan/ Design by Kristiinan väliseen  asiakassuhteeseen tai asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen perustuen.

  Rekisterin tietoja voidaan käyttää profilointiin mainosten kohdistamiseksi, mutta Murupumpula/ Design by Kristiina käyttää harvoin kohdennettua mainontaa. Henkilötietojen käsittely voidaan erikseen tehtävillä sopimuksilla ulkoistaa luotettavalle yhteistyökumppanille, jonka kanssa solmitaan tiedonsiirtosopimus. Tällaisia yhteistyökumppaneita voivat olla esimerkiksi verkkosivujen ylläpitopalvelun tuottaja, mainos- tai markkinointitoimistot. Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8 §:iin.

 4. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteriin kerätään käyttäjän antamat tiedot (koskee sähköpostitse osoitteeseen info[at]murupumpula.fi tehtyjä tilauksia tai yhteydenottoja  sivuston www.murupumpula.fi yhteydenottolomakkeella):
  • Sukunimi ja etunimi
  • Sähköpostiosoite sekä puhelinnumero
  • Osoite- ja tilaustiedot
  • Eri palveluissa ja kanavissa tapahtuvan viestinnän ja palvelu- ja sisältökäytön käyttö- ja asiointitiedot mukaan lukien tarpeelliset asiointi-, tunniste- ja tekniset tiedot mm. evästeet sekä muut tarvittavat tiedot

 5. Säännönmukaiset tietolähteet
  Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä henkilöltä itseltään.

 6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
  Murupumpula/ Design by Kristiina saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Osa näistä palvelimista saattaa sijaita EU:n ulkopuolella. Tietoja ei luovuteta mainittujen mahdollisten yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön. 

  Väliaikaisesti ja hetkellisesti tiedot luovutetaan esimerkiksi luotetun tilitoimiston haltuun kirjanpidon suorittamista varten.


  Rekisteriin sisältyviä julkisia henkilötietoja annetaan pyydettäessä nähtäväksi. Julkisia henkilötietoja voidaan luovuttaa pyynnöstä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 13 §:n ja 16 §:n 3 mom. mukaisesti.     

 7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Henkilötietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle henkilötietolain ja EU:n tietosuoja-asetuksen säännösten mukaisesti Murupumpulan/ Design by Kristiinan valitsemille luotetuille yhteistyökumppaneille (esim. kassatapahtumalaitteistoa käytettäessä).  

 8. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Rekisteriä ei koskaan luovuteta sivullisille. Henkilötietoja käsitellään asianmukaisia tietosuojakäytäntöjä noudattaen, tietosuojaa koskevien lakien mukaan. Rekisteriä ylläpidetään ATK-tietojenkäsittelyn avulla. Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksin sekä salasanoin ja muiden tarvittavien suojausjärjestelyjen avulla. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa.

 9. Tarkistusoikeus
  Asiakkaalla on oikeus tarkastaa rekisteriin sisältyvät itseään koskevat henkilötietonsa (henkilötietolain 26 ja 28 §). Tietoja pyydetään rekisterinpitäjältä henkilökohtaisesti tai omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä. Tarkistus voidaan tehdä maksuttomasti kerran vuodessa.

 10. Tietojen korjausvaatimus
  Rekisterissä oleva virheellinen tieto korjataan rekisterinpitäjälle tehdyn rekisteröidyn kirjallisen pyynnön perusteella (henkilötietolain 29 §). Korjausvaatimukset tulee toimittaa kirjallisesti osoitteella Murupumpula/ Design by Kristiina, Oravatie 18 B 11, 60510 Hyllykallio. Lisäksi tietoja päivitetään oma-aloitteisesti ja vanhentuneet tiedot poistetaan säännöllisin väliajoin. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää poistamaan häntä koskevat tiedot rekisteristä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

  Osalle tiedoista laki asettaa velvoitteen sen pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:

  • kirjanpitolaki määrittelee kaikelle liiketoimintaan sen osalta liittyvälle tiedolle pidemmät säilytysajat (riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei)
  • murupumpula.fi -sivuston lokitietoja kerätään ja säilytetään lain määrittelemällä tavalla, jotta Murupumpula/ Design by Kristiina voi tarjota lainmukaisen ja turvallisen sähköisen asioimisympäristön
  • riittävien varmuuskopioiden ottaminen kaupan tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi

 11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
  Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.
  Murupumpula/ Design by Kristiina toteuttaa harvoin suoramainontaa. Sähköistä suoramarkkinointia koskevat säännökset ovat sähköisen viestinnän tietosuojalain 26 §:ssä. Kiellot osoitetaan rekisterinpitäjälle yllä mainittuun osoitteeseen. 

  
Yhteenveto: millaisia oikeuksia sinulla asiakkaana on?

 • Sinulla on oikeus:

 • * saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista
  * pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista (ks. kohta 11. Tietojen korjausvaatimus)
  * pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista / vastustaa henkilötietojen käsittelyä lain suomin mahdollisuuksin (ks. esim. yllämainitut kirjanpito- ym. poikkeukset)
  * jos tietojesi käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa se milloin tahansa (esim. markkinointitiedotteiden vastaanottaminen).

  Asiakkaalla on oikeus poistaa vain omat henkilötietonsa. Korjausvaatimukset ystävällisesti osoitteella Murupumpula/ Design by Kristiina, Oravatie 18 B 11, 60510 Hyllykallio.
  HUOM! Älä koskaan lähetä Murupumpulalle/ Design by Kristiinalle henkilötunnustasi tai esim. kuvaa henkilötodistuksestasi sähköpostitse!

  Jos Murupumpula/ Design by Kristiina ei pysty joltain osin toteuttamaan pyyntöäsi (kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen on oikeus tai mm. yllämainittuja lakisääteisiä velvollisuuksia, esimerkiksi kirjanpitomateriaali) ilmoitamme sinulle asiasta.

  Mikäli omien tietojesi käsittelyssä on mielestäsi puutteita ja huomioitavaa, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle (http://www.tietosuoja.fi/fi/).